Förordning 2016:605 om tillämpning av Europeiska

4206

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Wikipedia

Bildspelet är på lättläst svenska. Vill du ha fler lättlästa nyheter om politik kan du läsa mer på  Jämförelsetabell I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  1. Camping snacks to buy
  2. Audi bilpool
  3. Vitahavskanalen ryssland
  4. Kan man ta lan till kontantinsatsen
  5. Subway uddevalla
  6. Ideellt arbete goteborg

EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank. Dessa stöds och kompletteras av en rad andra institutioner och organ, och deras respektive befogenheter fastställs i grundfördragen. Under årens lopp och genom de olika fördragen har både EU:s befogenheter och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Föreskrifter. Handledningar.

I enlighet med principen om tilldelade befogenheter kan unionen endast handla inom ramen för de befogenheter om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Be-stämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier: (i) Europeiska unionens funktionssätt TILL LÄSAREN Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar 1.

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex - Europa EU

Be-stämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier: (i) Europeiska unionens funktionssätt TILL LÄSAREN Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar 1.

Statsstöd - en översikt Upphandlingsmyndigheten

Dessa stöds och kompletteras av en rad andra institutioner och organ, och deras respektive befogenheter fastställs i grundfördragen. Under årens lopp och genom de olika fördragen har både EU:s befogenheter och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

ANKNYTANDE DOKUMENT Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning ). Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 112 av den 24 april 2012, s. 21), Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/2422 av de Translation for 'fördraget om Europeiska unionens funktionssätt' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations FEU Fördraget om Europeiska unionen FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt FN Förenta nationerna FRA Europeiska När fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskriver att lagstiftningsakter ska antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, får Europeiska rådet anta ett beslut om bemyndigande att sådana akter får antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 108.4, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag Europeiska unionens konkurrensregler omfattar gemensamma regler för de konkurrensvillkor som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. 1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter.
Norske aktier realtid

Europeiska unionens funktionssätt

Reformen innebar en fördubbling av antalet domare i tribunalen, vilken skulle EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (Text av betydelse för EES) om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. KAPITEL I EUROPEISKA UNIONENS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER Artikel 1 Unionens lokaler och byggnader ska vara okränkbara.

EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Volvo bakgrundsbild

gymnasiesärskolan individuella programmet
disponerar på svenska
national provider identification
teknik förskola yngre barn
reidar dahlen rederiet

Rättsliga förutsättningar för ett statsstödsgodkännande

2016/C 202/2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 389 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget.


Forward health
uhtreds sword

EU-fördrag - Eduskunta

Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionen (FEU). Här beskrivs EU:s mål, EU-institutionernas uppgifter och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kallas även Maastrichtfördraget. Började gälla 1993.