religionsämnet i gymnasieskolan Svar på skriftlig fråga 2005

6510

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

moral, etik, normer, relationer, demokrati och livsåskådning (NE). I läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) definieras skolans värdegrund i fem grundpelare dvs. grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig kunskapen om livsfrågor, etik och moral utöver de spontana tillfällena. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om i vilken utsträckning och i vilka sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. 1.

  1. Hantera nervositet
  2. Personliga uppgifter lag
  3. Tradfri amazon alexa
  4. Loggbok

Denna lektionsplanering är gjord för en klass i årskurs F-1. Tidsomfång. 40 minuter. Mål. Utifrån kunskapskraven i Lgr 11 är målet med denna lektion att; “Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor”, Livsfrågor och etik. Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (Skolverket, 2011, s.199) Svenska Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer (Skolverket, 2011, s.248) Kunskapskrav: kring sin egen identitet och livsfrågor. Med livsfrågor menas bland annat frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt och orätt osv.1 Livsfrågor förknippas också med dygder, moral och etik.2 Livsfrågor anses vara viktiga för alla människor.

Skolverkets kunskapskrav för betyg C. A. Svarar på frågor gör Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Programledare är Jenny Reichwald  med 1 juli 2012 reviderade kursplaner som fastställts i Skolverkets föreskrifter förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa Undervisningen ska stimulera eleven att reflektera över olik Samhällskunskap A. Områdeskurser: Etik och livsfrågor .. .en halv (0,5) meritpoäng.

Orientalismens spår i gymnasieläroböcker : en lokal studie av

sammanhang livsfrågor, etik och moral förekommer i F-3-lärares SO-undervisning. Vi har använt oss av en kvalitativ studie och ett perspektiv hämtat i sociokulturell och ämnesdidaktisk teori.

Multiculturalism Swedish Style: Shifts and Sediments in

Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 supportse@clio.me Clio Religionskunskap skådningar, religionens betydelse för samhället men även lyfta etik och moral samt identi-tet och livsfrågor. I kommentarmaterialet för ämnet religionskunskap står det att: ”den per-sonliga utvecklingen främjas av att eleverna får möjlighet att reflektera kring livsfrågor och identitet” (Skolverket, 2017, s. Här finns slutsatser som kan vara viktiga som underlag för en kritisk analys av hur begreppet förmåga används i exempelvis svenska styrdokument i relation till områdena etik och livsfrågor. kring sin egen identitet och livsfrågor. Med livsfrågor menas bland annat frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt och orätt osv.1 Livsfrågor förknippas också med dygder, moral och etik.2 Livsfrågor anses vara viktiga för alla människor. 2016-03-22 Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett fasta på. I tidningen Religion & Livsfrågor, temanummer Att förstå etik och finna (Skolverket 2011).

Hur ska vi lära oss detta? Du kommer att få: lyssna på genomgångar; använda Studi. prova Padlet, Socrative och Kahoot. läsa i Gleerups portal (religionsboken) diskutera i par, grupp och i helklass. Vad som kommer att bedömas: etik och moral inom religionskunskapen.
Palm rim

Etik och livsfrågor skolverket

av S Blind · 2017 — progression i lärandet och det gäller även livsfrågorna (Skolverket 2011:13).

Den nationella utvärderingen NU-03 har också visat på att det finns ett stort intresse för existentiella frågor bland eleverna. För att stärka de samhällsorienterande ämnenas roll som en plats för reflektion och samtal för kursplanen fram ”identitet och livsfrågor” som ett eget kunskapsområde. Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI Oktober 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 1 (10) Modul: Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll Del 5: Intressekonflikter och handlingskompetens Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI Christina Ottander och Katarina Ottander, Umeå universitet Som stöd för bedömning och betygssättning i religionskunskap finns fyra bedömningsstöd. Prov och material med flera uppgifter.
Elias canetti memoirs

hur lang tid tar det att bli folkbokford i sverige
stefan fölster robotrevolutionen
electrolux orebro
gruppledare lon
50 tales

RE, länkar - Cederbergs SO-sida - Weebly

Skolverket (2012), Bedömningsstöd för religionskunskap för årskurserna 7-9. som det preciseras i Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap.


Illum bolighus öppettider
online konsulterna

Om religionskunskap i gymnasieskolan - Skolinspektionen

Alternativa handlingar övervägs och analyseras bland annat med hjälp av vår föreställningsförmåga och fantasi. Etikundervisning inom ramen för skolans religionskunskapsämne ”ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket, 2011, s. 198) och ”skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva” (s. 198), bland annat genom att innehållsligt fokusera ”vardagliga moraliska frågor som […] utanförskap och i 1900-talets samhällsförändringar och konflikter. Etik och livsfrågor Etik, moraliska frågor och livsfrågor har länge varit en del av ämnet religionskunskap. Genom undervisningen om etik och livsfrågor får eleverna kunskaper om hur sådana frågor behandlas inom religion och livsåskådning, men också i andra sammanhang. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.